Darmowa dostawa powyżej 250 zł

Regulamin

DANE PODMIOTOWE

Sklep internetowy działający pod adresem: www.pastelowanitka.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę, posługującego się następującymi danymi kontaktowymi:

 • telefon komórkowy: +48721055566
 • adres poczty elektronicznej: sklep@pastelowanitka.pl
 • adres korespondencyjny: ul. Warszawska 13/4, 84-300 Lębork
 • adres przyjmowania zwrotów Produktów: ul. Warszawska 13/4, 84-300 Lębork.

DEFINICJE

Ceny – wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną Produktu wiążącą dla Kupującego i Sprzedawcy jest cena danego Produktu, wskazana w Zamówieniu w chwili jego akceptacji przy kliknięciu w odnośnik „Kupuję i płacę”. Podane na stronach Sklepu internetowego ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę na odległość.

Konsument – Klient, w tym Kupujący, który przy zawieraniu umowy przewidzianej w Regulaminie, występuje jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, czyli jako osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą, jako przedsiębiorcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – Klient, zawierający ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowę sprzedaży na odległość.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Konto – jedna z Usług elektronicznych, świadczona nieodpłatnie, oparta na zbiorze danych przechowywanych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w tym w Sklepie internetowym, dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem której Klient może korzystać z udostępnionych mu funkcjonalności takich jak śledzenie przebiegu realizacji Zamówienia, przegląd historii złożonych Zamówień, wprowadzanie i zmiana danych Klienta wykorzystywanych przy składaniu Zamówienia, pobieranie udostępnionych dokumentów.

Newsletter – jedna z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym, bez konieczności posiadania Konta, obejmująca  wysyłane Klientowi przez Sprzedawcę lub w jego imieniu drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta po wyborze odnośnika „Zapisz się do newslettera”, informacji pochodzących od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zapisanie się do korzystania z Newslettera i korzystanie z niego są całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.

Polityka prywatności – osobny od Regulaminu dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies w ramach korzystania z Usług elektronicznych, w tym w szczególności ze Sklepu internetowego. Polityka prywatności jest dostępna na stronie Sprzedawcy pod adresem www.pastelowanitka.pl/polityka-prywatnosci/.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania i realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego Umów sprzedaży na odległość oraz umów o świadczenie Usług elektronicznych, w tym prawa i obowiązki stron tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego dotyczącego tych umów. W zakresie Usług elektronicznych Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.

Sklep internetowy – serwis internetowy, stanowiący jednocześnie jedną z Usług elektronicznych, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: www.pastelowanitka.pl, za pomocą którego Klient może uzyskać informacje o Produktach i ich dostępności oraz zakupić Produkty w ramach umowy sprzedaży na odległość, w tym dokonać wyboru sposobu płatności i dostawy lub odbioru Produktu, a także zlecić świadczenie innych Usług elektronicznych i korzystać z nich.

Sprzedawca – Paulina Pawlaczyk, prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod firmą Paulina Pawlaczyk Property z siedzibą pod adresem ul. Warszawska 13/4, 84-300 Lębork, posiadająca NIP 8411674425, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy korzystając ze Sklepu internetowego. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na polski rynek legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie Produktu, mogą być oferowane Produkty używane bądź serwisowane, jak również towary charakteryzujące się wadami fizycznymi, wyraźnie wskazanymi w opisie towaru, sprzedawane po obniżonej cenie.

Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub osób trzecich, nie będących Klientami, informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Produktów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Produktu, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego, na warunkach określonych Regulaminem przy uwzględnieniu wyborów Klienta udostępnionych mu w trakcie składania Zamówienia, w szczególności co do sposobu płatności i dostawy lub odbioru Produktu. Podawane w trakcie składania Zamówienia „Uwagi do zamówienia”, o charakterze opcjonalnym, wskazywane przez Klienta, nie stanowią postanowień Umowy sprzedaży na odległość, o ile Sprzedawca bezpośrednio, wyraźnie i wprost nie wyraził zgody, na związanie się nimi.

Usługi elektroniczne – świadczone przez Sprzedawcę, następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną, ze wskazaniem ich zakresu i szczegółowymi uregulowaniami zawartymi w Regulaminie:

 • Sklep internetowy,
 • Konto,
 • Newsletter,
 • publikowanie zdjęć i opinii Klienta,
 • przesyłanie wiadomości e- mail na potrzeby:
  • realizacji Zamówienia, w tym informowania o przebiegu jego realizacji,
  • udzielania odpowiedzi na pytania Klientów, dotyczące w szczególności funkcjonowania Sklepu internetowego, Produktów i Usług elektronicznych, dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  • składania, realizacji i rozpatrywania reklamacji,
  • zwracania się z prośbą o wystawienie opinii, komentarzy i ocen Sprzedawcy lub Sklepu internetowego.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zakupy Bez Rejestracji – jedna z funkcjonalności Sklepu internetowego, umożliwiająca Klientowi dokonanie zakupu Produktów z asortymentu Sprzedawcy bez posiadania Konta, połączona z korzystaniem z Usługi elektronicznej przesyłania wiadomości e- mail, o której mowa w pkt 17.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, wskazujące na chęć złożenia oferty nabycia od Sprzedawcy Produktu lub Produktów wskazanych w formularzu zamówienia, przy uwzględnieniu ich ilości i rodzaju, z podaniem informacji o chęci skorzystania z bonów rabatowych poprzez wskazanie, kodów uprawniających do rabatu, oraz wskazanie danych niezbędnych do jego złożenia i realizacji.

WARUNKI TECHNICZNE

Korzystanie z Usług elektronicznych, w tym ze Sklepu internetowego, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących, minimalnych wymagań technicznych:

Mozilla Firefox w wersji 55lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub, Google Chrome w wersji 61 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub, Safari w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; minimalna rozdzielczość ekranu 320 pikseli, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików w formacie PDF np. Foxit PDF Reader, dostęp do Internetu.

PODATKOWA DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY

Na wszystkie zamówione Produkty w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Zaznaczyć należy, że według obowiązujących przepisów podatkowych podpis Klienta – jako nabywcy – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

Klient, nie będący Konsumentem, zawierający Umowę sprzedaży na odległość jako przedsiębiorca, który w chwili składania Zamówienia nie podaje nadanego mu NIP, za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby prowadzenia działalności, nie może żądać od Sprzedawcy wystawienia faktury VAT do paragonu wystawionego bez jego NIP.

Przyjmuje się domniemanie, że Klient nie działa w charakterze Konsumenta, jeżeli przy zawieraniu umowy przewidzianej Regulaminem, w szczególności przy składaniu Zamówienia, podaje on swój NIP.

Klient, dla którego sprzedaż Produktu udokumentowana została fakturą VAT, otrzyma na adres poczty elektronicznej wskazany przy Zamówieniu lub w Koncie, fakturę korygującą wraz z prośbą o jej potwierdzenie, w następujących przypadkach: po otrzymaniu Produktu przez Sprzedawcę w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta, albo zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją.

W przypadku braku potwierdzenia faktury korygującej w terminie 7 dni od daty wysłania pierwszej wiadomości elektronicznej, Klient otrzyma fakturę korygującą, na jego adres płatności wskazanych przy składaniu Zamówienia wraz z prośbą o jej potwierdzenie.

PRZEDSTAWICIELSTWO

Domniemywa się, że w przypadku Klienta, nie będącego osobą fizyczną, działająca w jego imieniu osoba fizyczna jest upoważniona do reprezentowania Klienta w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Poprzez akceptację Regulaminu, osoba fizyczna działająca w imieniu Klienta, jako jego pełnomocnik, przedstawiciel lub członek organu uprawnionego do reprezentacji, oświadcza, że jest uprawniona do reprezentowania tego Klienta przy dokonywaniu czynności prawnych i faktycznych, w tym w szczególności zawierania umów przewidzianych w Regulaminie, przy czym wspomniana osoba fizyczna jest świadoma odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Sprzedawcy w razie działania przez nią bez umocowania lub z przekroczeniem posiadanego umocowania i w braku potwierdzenia dokonanych przez nią czynności przez Klienta, którego reprezentowała.

KONTO

Klient uzyskuje dostęp do korzystania z Konta po rejestracji.

W ramach rejestracji Klient podaje imię i nazwisko, numer telefonu, adres swojej poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło. Na adres poczty elektronicznej Klient otrzyma wiadomość elektroniczną (e-mail) z odnośnikiem do strony logowania do Konta. Po dokonaniu wyboru odnośnika do strony logowania do Konta Klient loguje się Konta za pomocą wskazanego przy rejestracji adresu poczty elektronicznej oraz wprowadzonego hasła.

Po zalogowaniu się do Konta Klient może modyfikować informacje o sobie, w tym swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane, podane przez Klienta w Koncie  będą automatycznie pobierane przy składaniu Zamówienia, pod warunkiem zalogowania się Klienta do Konta w chwili składania Zamówienia.

Klient zapewnia, że dane podane przez niego w ramach Konta, są zgodne z prawdą.

Rejestracja Konta wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Z chwilą wyboru przez Klienta odnośnika „Załóż konto” na stronie rejestracji Konta, jak również z chwilą zaznaczenia opcji wyboru Załóż konto?” na formularzu składania Zamówienia, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

ZAMÓWIENIA

Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

W celu złożenia Sprzedawcy oferty nabycia Produktu Klient powinien złożyć Zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego interaktywnego formularza zamówienia, znajdującego się na stronach Sklepu internetowego, dostępnego po wybraniu odnośnika z symbolem „koszyka” i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”.

W celu złożenia Zamówienia Klient powinien posiadać Konto lub wybrać opcję Zakupu Bez Rejestracji.

Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu i podanie danych niezbędnych do złożenia i realizacji Zamówienia, obejmujących w przypadku Konsumentów:

 • adres poczty elektronicznej Klienta,
 • imię i nazwisko Klienta,
 • adres zamieszkania Klienta (adres rozliczeniowy);

obejmujących w przypadku Klientów innych niż Konsumenci:

 • adres poczty elektronicznej Klienta,
 • numeru telefonu Klienta,
 • brzmienie firmy Klienta,
 • imię i nazwisko, osoby reprezentującej Klienta,
 • adres siedziby Klienta, a w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży na odległość w ramach działalności gospodarczej adres główny miejsca wykonywania działalności przez Klienta, będącego przedsiębiorcą (adres rozliczeniowy),
 • NIP Klienta.

W formularzu zamówienia określa się m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do dostawy do wskazanej przez siebie lokalizacji lub do odbioru w Stacjonarnym Punkcie Odbioru.

Klienci, którzy korzystają z Konta, chcąc skorzystać z funkcjonalności automatycznego wypełniania danych formularza zamówienia danymi zapisanymi w Koncie winni być zalogowani do Konta w chwili składania Zamówienia.

Klienci, którzy korzystają z Konta, mają możliwość zmiany danych w formularzu zamówienia automatyczne pobranych z danych zapisanych w Koncie.

Klienci dokonujący Zakupu Bez Rejestracji każdorazowo winni podać kompletne i rzetelne dane w formularzu zamówienia.

Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą. Złożenie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia w formularzu Zamówienia, że Klient zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje jego postanowienia.

Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany przy składaniu Zamówienia, informację o złożonym zamówieniu, która nie stanowi jeszcze potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta, ujętej w Zamówieniu. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta.

Po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia złożonego przez Klienta, Sprzedawca weryfikuje, czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

Jeżeli Sprzedawca akceptuje i przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła Klientowi na adres poczty elektronicznej, wskazany przy złożeniu Zamówienia, informację o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta informacji Sprzedawcy o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą i Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

W przypadku Konsumenta, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy Produktu, potwierdzi Konsumentowi na trwałym nośniku zawarcie Umowy sprzedaży na odległość oraz jej ustalone warunki.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Produktów oraz wszelkich dodatkowych opłatach i kosztach związanych ze złożeniem i realizacją Zamówienia, w tym o kosztach dostarczenia Produktu i kosztach korzystania z określonych form płatności.

Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych do wyboru sposobach płatności oraz kosztach dostarczenia Produktu na stronie formularza zamówienia, po wypełnieniu wszystkich pól formularza, oznaczonych jako obowiązkowe.

Jeżeli z wybranym przez Klienta sposobem płatności wiąże się dla niego dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.

Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:

 • gotówką – w wypadku osobistego odbioru towaru,
 • gotówką za pobraniem – w wypadku dostawy towaru przez przewoźników,
 • przelewem z góry na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • kartą płatniczą – forma płatności obsługiwana w ramach Systemu Płatności PayU,
 • przelewem elektronicznym – forma płatności obsługiwana w ramach Systemu Płatności Online PayU.

Płatność przez Klienta na rzecz Sprzedawcy za zamówione Produkty dokonywana jest:

 • niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 3 dni, licząc od daty zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, w przypadku wyboru: płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy oraz płatności obsługiwanych w ramach Systemu Płatności Online PayU,
 • w chwili odbioru przez Klienta zamówionego Produktu, w przypadku wyboru: płatności gotówką przy odbiorze osobistym oraz płatności gotówką za pobraniem.

Operatorem płatności obsługiwanych w ramach Systemu Płatności Online PayU jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych..

W wypadku wyboru płatności kartą płatniczą oraz przelewów elektronicznych dane logowania do banku i rachunku Klienta oraz dane karty Klienta nie są zapisywane w Sklepie internetowym.

W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta za Zamówienie w terminie 3 dni, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość, dotyczącej nieopłaconych Produktów, kierując do Klienta wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Zamówieniu, z informacją o anulowaniu Zamówienia wobec jego nieopłacenia. W sytuacji odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Umowa sprzedaży na odległość będzie uważana za niezawartą, Zamówienie za anulowane, a Klient i Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności nie będą zobowiązani do świadczeń o charakterze odszkodowawczym.

DOSTARCZENIE I ODBIÓR PRODUKTÓW

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy i odbioru Produktów: dostawa przesyłką wysłaną za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbiór osobisty.

Klient zostaje poinformowany o możliwych do wyboru sposobach dostawy lub odbioru Produktów w ramach danego Zamówienia, kosztach dostawy obciążających Klienta dla danego sposobu dostawy oraz przewidywanych terminach dostawy na stronie formularza zamówienia.

Dostawa Produktów może odbywać się wyłącznie na adres dostawy, znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. O innych ograniczeniach dostawy Produktów, o ile obowiązują, Klient będzie informowany na stronie danego Produktu oraz na formularzu zamówienia.

W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego konieczny jest kontakt telefoniczny w celu ustalenia daty godziny i miejsca odbioru.

Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość, dotyczącej nieodebranych Produktów, kierując do Klienta wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Zamówieniu, z informacją o anulowaniu Zamówienia wobec nieodebrania Produktu, w przypadku, gdy:

 • Klient nie odbierze Produktu w terminie do 7 dni,
 • Klient odmówi odbioru Produktu od kuriera (wskutek czego będzie on zwrócony do Sprzedawcy).

W sytuacji odstąpienia Sprzedawcy od Umowy sprzedaży na odległość, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko, co otrzymał od niego na mocy Umowy sprzedaży na odległość.

Zamówione Produkty są zwykle przekazywane firmie kurierskiej, celem dostawy, w terminie od 1 do 10 dni roboczych, licząc od daty zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.

W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę terminu określonego w Kodeksie Cywilnym do wydania rzecz kupującemu, będącemu konsumentem, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość, co do której nastąpiło uchybienie wspomnianego terminu. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje przez złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia woli o odstąpieniu, według wyboru Klienta poprzez:

 • wysłanie z zachowaniem formy dokumentowej wiadomości elektronicznej z adresu poczty elektronicznej Klienta wskazanego w Zamówieniu na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy,
 • wysłanie oświadczenia na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Konsumentowi.

Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.

Termin do odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, liczony jest dla:

 • Umowy sprzedaży na odległość od chwili objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży na odległość, w której Produkty dostarczone zostały osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia  przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
 • Umowy o świadczenie Usług elektronicznych – od dnia zawarcia danej umowy.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, umowa taka przestaje wiązać.

W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy przez Konsumenta wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, pozwalający na ustalenie woli Konsumenta odstąpienia od umowy i na dotarcie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy do Sprzedawcy, w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z tym oświadczeniem.

Sprzedawca zaleca skorzystanie przez Konsumenta ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może być w szczególności złożone drogą elektroniczną poprzez skierowanie go na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oświadczenie złożone drogą elektroniczną jest skuteczne od chwili jego dotarcia do Sprzedawcy, w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z tym oświadczeniem.

Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:

 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • zawartych w drodze aukcji publicznej.

Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności związane ze złożeniem i realizacją Zamówienia, w tym koszty dostawy Produktu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca nie będzie proponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego Produkt objęty oświadczeniem o odstąpieniu, wobec czego Konsument winien zwrócić Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) Produkt objęty oświadczeniem o odstąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Zwrot przez Konsumenta Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu winien nastąpić poprzez dostarczenie tego Produktu pod adres zwrotu Produktów.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zmniejszenie wartości Produktu objętego oświadczenie o odstąpieniu, za które odpowiedzialność ponosi Konsument, nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług elektronicznych po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

Produkty oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, a gwarancją Sprzedawcy wyłącznie, gdy jest to wyraźnie zaznaczone na stronie danego Produktu. Naprawy gwarancyjne Produktu realizowane są na warunkach i zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

Przed odebraniem przesyłki z zamówionym Produktem od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jego zawartość, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Produktów bez wad, przy czym w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za wady nabytych przez nich Produktów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego).

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli jednak przedmiotem sprzedaży jest Produkt, będący używaną rzeczą ruchomą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu rękojmi jest ograniczona do roku od dnia wydania takiej rzeczy Konsumentowi.

W odniesieniu do każdego Klienta, nie będącego Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez niego Produktu jest wyłączona, a nadto w odniesieniu do Klienta, niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży na odległość, obejmuje wyłącznie naprawienie szkody rzeczywistej (wyłączenie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści) i ograniczona jest w przypadku szkód związanych z zawarciem Umowy sprzedaży na odległość do łącznej wartości Zamówienia.

Klient, nie będący Konsumentem, obowiązany jest do zbadania Produktu w terminie 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Produktu z Umową sprzedaży na odległość (tj. kompletności oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta, nie będącego Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej), trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta, nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

TREŚCI ORAZ ZDJĘCIA I OPINIE KLIENTA

Opisy produktów i ich zdjęcia oraz inne Treści pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów Sprzedawcy oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zabrania się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści, pochodzących ze Sklepu internetowego.

Klient oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że:

 • nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne, do Treści, poza uprawnieniem do korzystania z Treści wyłącznie w ramach i na potrzeby korzystania ze Sklepu internetowego, chyba że uprawnienie do korzystania z Treści przysługuje Klientowi na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w dane, strukturę, formę, grafikę i mechanizm działania Sklepu internetowego;
 • Treści, w tym w szczególności rady i wskazówki, dotyczące korzystania z Produktu, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez producenta, eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

W razie umożliwienia Klientowi zamieszczania informacji w Sklepie internetowym, w sposób umożliwiający ich publiczną prezentację, Klient wyraża zgodę i zobowiązuje się nie umieszczać informacji, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny, reklamowy, zawierają dane osób trzecich lub swą treścią naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dobre obyczaje.

W razie umożliwienia Klientowi zamieszczania informacji w Sklepie internetowym, w sposób umożliwiający ich publiczną prezentację, Sprzedawca udostępni przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie będąc jednocześnie inicjatorem transmisji tych informacji, nie wybierając Klientów, nie usuwając ani nie modyfikując przekazywanych informacji, jak również nie badając czy informacje te nie mają bezprawnego charakteru.

W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę samodzielnie lub uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze informacji przekazanych przez Klienta w ramach zdjęć lub opinii, Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

NEWSLETTER

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wybór odnośnika „Zapisz się do Newslettera”, dostępnego w Sklepie internetowym, następnie podanie adresu poczty elektronicznej Klienta i potwierdzeniu chęci korzystania z Newslettera poprzez wybór odnośnika „Zapisz się”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje Sklepu internetowego, w tym informacje handlowe pochodzące od Sprzedawcy.

Klient może w dowolnym momencie, bez dodatkowych opłat, zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Sprzedaży, dzwoniąc na numer Sklepu.

DZIAŁANIA ZABRONIONE I KONSEKWENCJE NARUSZEŃ PRAWA I REGULAMINU

Przy korzystaniu ze Sklepu internetowego i innych Usług elektronicznych, w tym przy składaniu i realizacji Zamówień, zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a przy tym, które:

 • destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zamieszczonych w nim Treści;
 • stanowiłyby publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
 • obejmowałyby korzystanie ze złośliwego oprogramowania, jak np. wirusów, botów i robaków;
 • stanowiłyby przedsiębranie innych niż wyżej wskazane działań na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, jak również zagrażałyby ich prawom lub interesom.

Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do (a) Konta,(b) niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego lub (c) Usług elektronicznych w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu internetowego lub innych Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem powszechnie obowiązującym, dobrymi obyczajami, lub postanowieniami Regulaminu.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących Usług elektronicznych oraz Umów sprzedaży na odległość można przesyłać drogą elektroniczną w postaci wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy oraz drogą telefoniczną.

Przy składaniu reklamacji zaleca się, aby Klient opisał stwierdzoną wadę lub uchybienie, okoliczności i datę ich stwierdzenia oraz sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu Produktu w Sklepie internetowym (np. wyciąg z rachunku bankowego, paragon albo fakturę).

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres przyjmowania zwrotów lub adres wskazany w korespondencji mailowej. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w niezbędnym, wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia, zawierającego żądania Kupującego, jednakże termin ten nie ma zastosowania do reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy.

W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi wraz z informacją o rozpatrzeniu reklamacji oświadczenie o zgodzie albo odmowie zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji, korzystania z Konta lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

Dane osób fizycznych przetwarzane będą w celu realizacji umów o świadczenie Usług elektronicznych oraz Umów sprzedaży na odległość, wypełnianiu innych prawnie usprawiedliwionych celów administratora lub odbiorców danych oraz celów, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celów marketingowych).

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu, może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego Produktu dokonany zostanie w Sklepie internetowym, a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju, co nabywany od Sprzedawcy Produkt. Klient może zwrócić zużyty sprzęt w ilości nie większej niż nabywany od Sprzedawcy nowy Produkt.

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku (a) dodania nowych funkcjonalności Sklepu internetowego, (b) zmiany lub usunięcia istniejących funkcjonalności Sklepu internetowego, (c) podjęcia decyzji o zakończeniu świadczenia danej Usługi elektronicznej (d) uruchomienia nowej wersji Sklepu internetowego, (e) zmiany asortymentu Produktów dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego, (f) zmiany dostępnych sposobów płatności lub dostawy, a także (g) w razie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wpływających na działalność Sprzedawcy lub funkcjonowanie Sklepu internetowego.

Wszelkie zmiany Regulaminu nastąpią w zakresie odpowiednim do potrzeb, warunkujących wprowadzenie tych zmian, a Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez pole wyboru akceptacji zapisów Regulaminu, pojawiające się przy składaniu Zamówienia.

Klient, który nie zgadza się ze zmianami Regulaminu jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym, w terminie 3 miesięcy, licząc od daty powzięcia przez Klienta informacji o zmianie Regulaminu.

Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży na odległość zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, nie modyfikuje ich treści i warunków.

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznych w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie, z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy. Wypowiedzenie przez Klienta umowy o świadczenie wszystkich Usług elektronicznych, usługi Sklepu internetowego lub usługi Konta skutkuje usunięciem Konta, w tym zapisanych w nim danych Klienta i danych związanych z Zamówieniami.

Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w przypadku zaprzestania świadczenia wszystkich lub niektórych z tych usług, w zakresie w jakim zaprzestaje ich świadczenia. Sprzedawca ma również prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w zakresie wszystkich Usług elektronicznych w następujących przypadkach:

 • przeniesienia przedsiębiorstwa Sprzedawcy na osobę trzecią,
 • naruszenia przez Klienta prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień Regulaminu w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych,
 • braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy, przez którą rozumie się brak zalogowania do Konta przez Klienta korzystającego z tej usługi.

Rozwiązanie umowy, następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Klienta, udostępnionego przez niego w ramach Konta, a w przypadku Newslettera przy zapisaniu się do Newslettera. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu prawomocnym rozstrzygnięciem właściwego organu administracji lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem oraz z przewidzianymi w Regulaminie umowami jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

Sprzedawca informuje także, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR pozwala na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

W przypadku Klientów, niebędących Konsumentami:

 • jurysdykcję w sprawach umów i kwestii uregulowanych Regulaminem ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy,
 • właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z zawarciem Umowy o sprzedaż na odległość, umowy o świadczenie Usług elektronicznych, jak również wszelkich sporów związanych z kwestiami regulowanymi Regulaminem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie, tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój system teleinformatyczny, który wykorzystuje do łączenia się z Internetem i korzystania ze Sklepu internetowego, w program antywirusowy oraz w aktualizacje systemu operacyjnego, instalując ich najnowsze wersje.

Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient:

 • pliki cookies,
 • wiadomości elektroniczne, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia, akceptację i  przyjęcie Zamówienia do realizacji, potwierdza ewentualne otrzymanie płatności i wysyłkę Produktu lub jego dostępność do odbioru.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 roku.


 • Norbert Morajda
 • Autor: Norbert Morajda
 • Utworzono: 06.02.2021
 • Zmieniono: 25.07.2022